Menü Bezárás

Privacy Policy

Adatvédelem

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat
Hatályba lép: 2016.01.01
Jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) célja az Auto-Full Kft. (továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett, az autofull.hu domain néven elérhető és közzétett ÁSZF szerint szolgáltatások keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás biztosítása.

Az Üzemeltető honlapján nyújtott szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Szabályzat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a nyitó oldalon.

I. Adatkezelő személye:
A Szolgáltatással összefüggésben kezelt személyes adatok tekintetében az Üzemeltető az adatkezelő, és nem vesz igénybe adatfeldolgozót. Az Üzemeltető által kezelt személyes adatokat kizárólag az Üzemeltető és annak munkavállalói ismerhetik meg. A szolgáltatás felhasználóira vonatkozó adatok a Terpola Web és Marketing szerverén kerülnek tárolásra.

II. Fogalommeghatározások:
személyes adatok: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságra jellemző tényező alapján azonosítani lehet;
különleges adat:
faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,
az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, továbbá amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.;adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy,illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely  az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált ezközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép a hang vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők /pl.: ujj vagy tenyérnyomat, DNS minta, íriszkép/rögzítése is;
adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;
nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megismerésének, törlésének, összekapcsolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési művelethez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is  – személyes adatok feldolgozását végzi;
személyes adat nyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;
adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összesége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi szenély, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintett, az adatkezelővel vagy adatfeldolgozóval.

III. Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás:
1) Személyes adatok kezelése
A szolgáltatás használata nem kötött regisztrációhoz. Az internetes áruházban való minden egyes vásárláskor a bejelentkezés során meg kell adni a személyes azonosításra alkalmas adatokat. Üzemeltető egyértelműen jelzi a kötelezően és opcionálisan megadandó adatokat. A kötelezően megadandó adatok szükségesek a szolgáltatás biztonságos és jogszerű nyújtásához és használatához. A kötelezően megadandó személyes adatok elsősorban az alábbiak.
megrendelő neve,
kiszállítás címe,
E-mail cím,
telefonszám,
Opcionálisan megadandó személyes adatok elsősorban az alábbiak:
számlázási név,
számlázási cím,
személyes megjegyzések.
Különleges adatokat az Üzemeltető nem kezel.
Az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása. Az Üzemeltető csak olyan személyes adatokat rögzít, amelyeket Ön, mint érintett önkéntesen a rendelés során ad meg. Miután megosztotta velünk személyes adatait, egyben felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírt, illetve a honlapon külön meghatározott módon és célra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek is megvan az a joga, hogy ezeknek az informácioknak a felhasználását korlátozza.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, az Üzemeltető- törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.
Az internetes vásárlással szerződési jogviszony jön létre Üzemeltető és Ön között (lásd ÁSZF), mellyel összefüggésben keletkezett személyes adatok egy része Üzemeltető számlázó és könyvelői nyilvántartásába, illetve az Üzemeltető futárszolgálat alvállalkozójának címkézési nyilvántartó rendszerébe kerülnek, így a felhasználók nem kérhetik ezen adataik törlését teljesült vásárlás esetén, csupán a vásárlással összefüggésbe nem hozható célokra (pl marketing kampány) való felhasználás tiltását.
2)Egyéb adatok kezelése
Az internetes vásárlás kapcsán az Üzemeltető rögzíti a felhasználó számítógépének IP címét a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása és a későbbi estleges bizonyíthatóság céljából. Ez az adat bizonyos esetekben személyes adatnak minősül. A biztonságos programműködés érdekében a felhasználó számítógépén a weboldal cookie-kat rögzít, Ezek nélkül a Szolgáltatás technikailag nem vehető igénybe. Az Üzemeltető semmi módon nem követi és analizálja a felhasználó további tevékenységét.
3)Adatkezelés célja
A Szolgáltatással összefüggésben az Üzemeltető által végzett adatkezelések célja:
a Szolgáltatást igénybe vevő vásárló azonosítása,
Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése,
felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a Szolgáltatás működésével kapcsolatosan /pl.: technikai jellegű üzenetek, a Szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk stb/,
működési problémák elhárítása.
Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvektől és céloktól, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e  azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.
4.) Adatbiztonság
Bár az Üzemeltető biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja,hogy a felhasználók a Szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a Szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki.
Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.
A felhasználókat kizároóagos felelősség terheli a megadott személyes adataik helyességét és jogszerűségét illetően.
5) Az érintettek jogai
1)Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban  elrendelt adatkezelések kivételével – törlését.
2) A személyes adatokat törölni kell, ha
kezelése jogellenes,
az érintett kéri,
az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki,
az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.
3) Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag  az adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve ha az adatkezelést törvény rendeli el,
a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlenül üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik,
a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.
4) Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette személyes adatai védelméhez való jogos igényét, polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is. Az erre, valamint az adatkezelő köteleztségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
6) Felelősség
Az Üzemeltető a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősséget kizárja.
Amennyiben az Üzemeltető tudomást szerez  arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy joszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, az Üzemeltető megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítésére, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében.
7) Módosítás
Az Üzemeltető fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására azzal, hogy a módosított Szabályzatot elérhetővé teszi a Szolgáltatás nyitó oldalán. Üzemeltető javasolja a Felhasználóknak, hogy az Adatvédelmi Szabályzatot minden alkalommal ellenőrizzék.
8) Egyéb rendelkezések
A Jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. törvény  13/A§-a irányadó.

autofull.hu

Sütikről

A weboldal cookie-kat helyezhet el a felhasználó böngészésre használt eszközén, amennyiben ezt Ön kifejezetten jóváhagyja a weboldalra való első belépéskor. Ezek a cookie-k nem az üzemeltetőnél, hanem a felhasználó gépén kerülnek elhelyezésre, így a felhasználó teljes mértékben rendelkezik felettük. A cookie-kat a böngésző beállításain keresztül lehet kikapcsolni, azonban ha letiltja (kikapcsolja) a sütiket, egyes szolgáltatásaink nem fognak megfelelően működni. Az oldal a cookie-kat a felhasználó által kért szolgáltatás teljesítéséhez, elemzésekhez, testreszabott tartalmakhoz és hirdetésekhez használja fel.